Parcul National Domogled

Din punct de vedere geografic, Parc National Domogled Valea Cernei se întinde peste bazinul râului Cerna, de la obârșie până la confluența cu râul Belareca, peste masivul Munților Godeanu și al Munților Cernei (pe versantul drept) și respectiv Munților Vâlcanului și Munților Mehedinți pe versantul stâng.

Parcul național reprezintă o zonă montană (cu stâncării, abrupturi calcaroase, vârfuri, doline, lapiezuri, peșteri, avene , grohotișuri, chei, cascade, ponoare, pajiști și păduri); în arealul căruia sunt incluse rezervațiile naturale: Coronini – Bedina, Rezervația Domogled, Iardașița, Iauna – Craiova, Peștera Bârzoni, Cheile Corcoaiei, Ciucevele Cernei, Piatra Cloșanilor, Vârful lui Stan și Valea Țesna.

Aria naturală dispune de mai multe tipuri de habitate (Păduri de fag (”Symphyto-Fagion”), Păduri de fag de tip ”Asperulo-Fagetum”, Păduri medio-europene de fag din ”Cephalanthero-Fagion”, Păduri aluviale cu ”Alnus glutinosa” și ”Fraxinus excelsior” (”Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae”), Păduri acidofile de ”Picea abies” din regiunea montana (”Vaccinio-Piceetea”), Păduri ilirice de ”Fagus sylvatica” (”Aremonio-Fagion”), Păduri din ”Tilio-Acerion” pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene, Păduri de fag de tip ”Luzulo-Fagetum”, Păduri ilirice de stejar cu carpen (”Erythronio-Carpiniori”), Tufărișuri alpine și boreale, Tufărișuri subcontinentale peri-panonice, Pajiști calcifile alpine și subalpine, Pajiști cu ”Molinia” pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (”Molinion caeruleae”), Pajiști panonice de stâncrii (”Stipo-Festucetalia pallentis”), Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros (”Festuco Brometalia”), Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din ”Alysso-Sedion albi”, Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin, Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar și montan, Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (”Androsacetalia alpinae” și ”Galeopsietalia ladani”), Fânețe montane, Peșteri în care accesul publicului este interzis, Izvoare petrifiante cu formare de travertin (”Cratoneurion”), Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase, Vegetație forestieră sub-mediteraneeană cu endemitul ”Pinus nigra ssp. banatica” și Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane) ce adăpostesc o gamă diversă de floră și faună specifică lanțului carpatic al Munților Retezat-Godeanu

Mamifere, reptile, amfibieni, insecte

Fauna protejată a parcului are în componență:

14 specii de mamifere:

urs brun (”Ursus arctos”), lup cenușiu (”Canis lupus”), râs (”Lynx lynx”), vidra de râu (”Lutra lutra”), liliacul cu aripi lungi (”Miniopterus schreibersi”), liliacul mare cu potcoavă (”Rhinolophus ferrumequinum”), liliacul cărămiziu (”Myotis emarginatus”), liliacul cu urechi mari (”Myotis bechsteini”), liliacul cu potcoavă a lui Blasius (”Rhinolophus blasii”), liliacul mediteranean (”Rhinolophus euryale”), liliacul mic cu potcoavă (”Rhinolophus hipposideros”), liliacul comun (”Myotis myotis”), liliacul cu urechi de șoarece (”Myotis blythii”) și liliacul cu picioare lungi (”Myotis capaccinii”);

o reptilă și un amfibian:

broasca-țestoasă de uscat (”Testudo hermanni”) și ivorașul-cu-burta-galbenă (”Bombina variegata”);

șase specii de pești:

porcușorul de vad (”Gobio uranoscopus”), zglăvoacă (”Cottus gobio”), dunăriță (”Sabanejewia aurata”), [[avat]] (”Aspius aspius”), mreană vânătă (”Barbus meridionalis”) și chișcarul (”Eudontomyzon danfordi”);

22 specii de nevertebrate:

gândacul cu aripi scurte (”Oxyporus mannerheimii”), gândacul auriu (”Buprestis splendens”), cărăbuș (”Carabus variolosus”), gândacul sihastru (”Osmoderma eremita”), gândacul de apă (” Rhysodes sulcatus”), cosașul-de-munte-cu-picioare-roșii (”Odontopodisma rubripes”), cosașul transilvan (”Pholidoptera transsylvanica”), șapte fluturi (din speciile: ”Leptidea morsei, Nymphalis vaualbum, Gortyna borelii lunata, Euphydryas maturna, Maculinea teleius, Lycaena dispar , Callimorpha quadripunctaria”), calul-dracului (o libelulă din specia ”Cordulegaster heros”), rădașca (” Lucanus cervus”), croitorul mare al stejarului]] (”Cerambyx cerdo ”), croitorul cenușiu al stejarului (”Morimus funereus”), croitorul alpin (”Rosalia alpina”), greier (”Paracaloptenus caloptenoides”), melcul cerenat bănățean (”Chilostoma banaticum”) și racul de ponoare (”Austropotamobius torrentium”)

Păsări

Specii de păsări protejate semnalate în arealul parcului:

fâsă de munte (”Anthus spinoletta”), fâsă de pădure (”Anthus trivialis”), acvila de munte (”Aquila chrysaetos”), caprimulg (”Caprimulgus europaeus”), șerpar (”Circaetus gallicus”), porumbel de scorbură (”Columba oenas”), cuc (”Cuculus canorus”), ciocănitoarea de grădină (”Dendrocopos syriacus”), ciocănitoare cu spate alb (”Dendrocopos leucotos”), ciocănitoare neagră (”Dryocopus martius”), presura de grădină (”Emberiza hortulana”), șoim călător (”Falco peregrinus”), muscar (”Ficedula parva”), muscar-gulerat (”Ficedula albicollis”), sfrâncioc roșiatic (”Lanius collurio”), ciocârlie-de-pădure (”Lullula arborea”), viespar (”Pernis apivorus”) sau ciocănitoarea verzuie (”Picus canus”)

Ierburi și flori

La nivelul ierburilor sunt întâlnite trei specii de plante:

papucul doamnei]] (”Cypripedium calceolus”), ouăle popii (”Himantoglossum caprinum”) și clopoțelul de munte (”Campanula serrata”);

Rarități floristice:

talpa-ursului (”Acanthus longifolius”), brie (”Athamanta turbith ssp. hungarica”), tășculiță (”Aethionema saxatile”), iarbă-mare (”Achnatherum calamagrostis”), albăstreaua de munte (”Centaurea pinnatifida”), pesmă (”Centaurea atropurpurea”), clopoțeii Cazanelor (”Campanula crassipes”), cornul bănățean (”Cerastium banaticum”), căpșuniță (”Cephalanthera damasonium”), orhidee (cu specii de: ”Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza cordigera”), căpșuniță-roșie (”Cephalanthera rubra”), garofiță de munte (”Dianthus tenuifolius”), garoafă (din speciile: ”Dianthus kitaibelii, Dianthus giganteus ssp. banaticus”), garofiță albă de stânci (”Dianthus spiculifolius”), lalea pestriță (”Fritillaria orientalis”), sânzienă roșie (”Galium purpureum”), mlăștiniță (”Epipactis helleborine”), crin de pădure (”Linum uninerve”), moșmon (”Micromeria pulegium”), odogaci (”Saponaria glutinosa”), punguliță (”Thlaspi dacicum ssp. banaticum”), băieței (”Veronica spicata ssp. crassifolia”) sau aerel (”Ferula heuffelii”)

Monumente și atracții turistice

În vecinătatea parcului se află numeroase obiective de interes istoric, cultural și turistic; astfel:

 • Biserica “Schimbarea la Față” din Băile Herculane, construcție secolul al XIX-lea,
 • Biserica romano-catolică “Sf. Maria” din Băile Herculane, construcție 1838
 • Biserica de lemn “Sf. Voievozi” din Balta, construcție secolul al XVIII-lea,
 • Ansamblul Mănăstirii Tismana (”Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Paraclisul “Sf. Ilie”, Stăreție, chilii” și ”turn-clopotniță”), construcție 1337,
 • Ansamblu schitului Cioclovina de Jos (”Biserica “Sf. Voievozi”, Stăreție, chilii”) din Tismana, construcție 1715,
 • Biserica de lemn “Sf. Voievozi” din Isverna (construcție 1783, ref. 1823, pictată 1867, 1892),
 • Biserica de lemn “Sf. Nicolae” din Mălărișca, construcție 1875,
 • Biserica “Sf. Ilie” din Podeni, construcție 1859,
 • Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului” din Prejna, construcție 1808,
 • Biserica de lemn “Sf. Arhangheli” din Sfodea, construcție 1853-1854,
 • Biserica de lemn “Sf. Gheorghe” din Turtaba, construcție 1829,
 • Biserica ” Sf. Atanasie și Chiril” din Padeș, construcție 1883,
 • Ansamblul de mori din comuna Cornereva, constructie secolul al XX-lea: Moara lui Lazăr Boască, Vâltoarea lui Nicolae Nemeș, Moara lui Nicolae Nemeș, Moara Popeștilor, Moara de la Pod, Moara lui Nistor Gherescu, Moara lui Nicolae Brânzei, Moara lui Adam Gherescu, Moara și vâltoarea Poloieștilor,
 • Ansamblul de mori din Topleț, construcție secolul al XX-lea: Moara de la Pod, Moara lui Dămșescu, Moara lui Hașca, Moara lui Șandru, Moara lui Jargea, Moara lui Ion Boartă,
 • Castrul roman de la Zăvoi,
 • Castrul roman Pons Augusti de la Voislova,
 • Situl arheologic de la Băile Herculane (Epoca medievală, Epoca daco-romană, Hallstatt, Epoca bronzului, Neolitic).
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.